Să nu permitem celor bolnavi sau manipulaţi să arunce R.Moldova şi cetăţenii în haos şi război civil

Constantin Tanase: „De când sunt în opoziție singura metodă de luptă politică a comuniștilor este teroarea: teroarea psihologică și mediatică, violența fizică și verbală, șantajul, calomnia, minciuna ș.a.m.d. PRCM nu este un partid propriu-zis, ci o Organizație revoluționară. După ce a pierdut partida cu provocarea alegerilor anticipate, Organizația lui Voronin are un singur obiectiv – să facă nefuncțional parlamentul„.
http://www.timpul.md/articol/pcrm-o-organizaie-terorista-45516.html

Dupa evenimentele de ieri din Parlament, C.Tanase le atribue comunistilor calificativul de organizatie terorista, iar astazi bolsevicii recidiveaza din nou.
Tactica comunistilor e clara, ei vor sa stopeze reformele cerute de UE, si astfel sa blocheze integrarea europeana a R.Moldova.
Comunistii, si ma ales bolsevicii intotdeuna au aplicat violenta si chiar teroarea  ca sa-si atinga scopurile politice, si ca sa nu se intimple ceva de genul asta in prezent, e nevoie de solidaritate democratica si fermitate in aplicarea legislatiei.

Sa speram ca Filat si PLDM inteleg, ca orice jocuri de culise cu Voronin si PCRM care i-au avantajat pe comunisti in trecut, trebuie terminate.

Atit Regulamentul Parlamentului cit si legea privind partidele politice ofera o gama vasta de sanctiuni privind deputatii si partidele care incalca legislatia.

Sanctiunile pornesc in cazul deputatilor de la avertisment, chemarea la ordine, lipsirea de cuvînt pe o durată de pînă la 5 şedinţe, eliminarea din sala de şedinţe, pina la interzicerea participării la şedinţele plenare pe o durată de pînă la 10 şedinţe.

In cazul partidelor, acestea in cazul cind incalca legislatia pot fi dizolvate prin hotărîre definitivă a Curţii de Apel Chişinău, la cererea Ministerului Justiţiei sau declarare a neconstituţionalităţii partidului prin hotărîre a Curţii Constituţionale.

Democratia fragila moldoveneasca si cursul integrarii europene sunt in pericol, si e nevoie doar de aplicarea ferma a legislatiei, sa nu permitem celor bolnavi sau manipulati sa arunce R.M. si cetatenii in haos si razboi civil.


P.S.

1. Regulamentul Parlamentului

Capitolul 11(81)
INTERDICŢII ŞI SANCŢIUNI
[Denumirea în redacţia Legii nr.430-XVI din 27.12.2006, în vigoare 23.03.2007]
Articolul 132. Interdicţii
Se interzic:
a) proferarea de insulte, ameninţări sau calomnii atît de la tribuna Parlamentului, cît şi din sala de şedinţe;
b) dialogul între vorbitorul aflat la tribună şi persoanele aflate în sală;
c) convorbiri la telefoane mobile în sala de şedinţe a Parlamentului în timpul şedinţelor în plen;
d) tulburarea dezbaterilor sau crearea agitaţiei în sala de şedinţe;
e) orice acţiuni ce pot împiedica desfăşurarea normală a lucrărilor Parlamentului.
[Art.132(116) în redacţia Legii nr.430-XVI din 27.12.2006, în vigoare 23.03.2007]
Articolul 133. Sancţiuni pentru încălcarea de către deputaţi a prevederilor Regulamentului
(1) Încălcarea de către deputaţi a prevederilor Regulamentului în cadrul şedinţelor Parlamentului atrage următoarele sancţiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvîntului;
d) lipsirea de cuvînt pe o durată de pînă la 5 şedinţe;
e) eliminarea din sala de şedinţe;
f) interzicerea participării la şedinţele plenare pe o durată de pînă la 10 şedinţe.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit.a)-c) se aplică de către preşedintele şedinţei, iar sancţiunile de la alin.(1) lit.d)-f) se aplică de Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unei fracţiuni parlamentare.
(3) Sancţiunile aplicate deputaţilor în cadrul şedinţelor Parlamentului se înscriu în stenograma şedinţei.
(4) Deputaţii în privinţa cărora se propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) lit.d)-f) au dreptul să prezinte explicaţii Parlamentului în decurs de 3 minute.
(5) Executarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) lit.e) şi f) se asigură de colaboratorii serviciului special al Parlamentului în baza unui regulament aprobat prin lege.
[Art.133(1161) introdus prin Legea nr.430-XVI din 27.12.2006, în vigoare 23.03.2007]
Articolul 134. Avertismentul
La prima încălcare de către deputat a prevederilor Regulamentului, preşedintele şedinţei îl avertizează şi îl invită să respecte Regulamentul.
[Art.134(117) în redacţia Legii nr.430-XVI din 27.12.2006, în vigoare 23.03.2007]
Articolul 135. Chemarea la ordine
Preşedintele şedinţei cheamă la ordine deputaţii:
a) care nu iau în considerare avertismentul preşedintelui şedinţei şi continuă să se abată de la Regulament;
b) care se ceartă cu alţi deputaţi sau alţi participanţi la şedinţă;
c) care folosesc gesturi şi un limbaj ofensator;
d) care se abat de la tema pusă în discuţie;
e) care tulbură ordinea şedinţei în alt mod.
[Art.135(118) în redacţia Legii nr.430-XVI din 27.12.2006, în vigoare 23.03.2007]
Articolul 136. Cazurile cînd nu se aplică sancţiunea de chemare la ordine
(1) Preşedintele şedinţei poate, înainte de a chema la ordine un deputat, să-l invite să-şi retragă sau să explice cuvintele care au generat incident şi care pot conduce la aplicarea sancţiunii.
(2) În cazul în care cuvintele întrebuinţate au fost retrase sau regretate ori explicaţiile date sînt apreciate de preşedintele şedinţei ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.
[Art.136(1181) introdus prin Legea nr.430-XVI din 27.12.2006, în vigoare 23.03.2007]
Articolul 137. Retragerea cuvîntului şi lipsirea de cuvînt
(1) Preşedintele şedinţei poate retrage cuvîntul deputatului:
a) care, după chemare la ordine, continuă să tulbure ordinea şedinţei;
b) care îşi continuă comunicarea peste termenul stabilit şi nu respectă indicaţiile preşedintelui de a încheia comunicarea.
(2) Parlamentul poate lipsi deputatul de cuvînt dacă acesta, după ce i s-a retras cuvîntul, în cadrul aceleiaşi şedinţe comite încălcări prevăzute la alin.(1).
[Art.137(119) în redacţia Legii nr.430-XVI din 27.12.2006, în vigoare 23.03.2007]
Articolul 138. Eliminarea din sala de şedinţe
(1) Deputatul poate să fie eliminat din sala de şedinţe dacă el:
a) în timpul şedinţei, cheamă la folosirea forţei sau o foloseşte el însuşi;
b) pe parcursul şedinţei, proferează insulte, calomnii sau ameninţări publice la adresa Preşedintelui Republicii Moldova, deputaţilor, membrilor Guvernului sau altor persoane;
c) votează, prin mijloace electronice, în numele altui deputat;
d) blochează, prin diferite modalităţi, tribuna sau microfoanele din sală.
(2) Deputatul în privinţa căruia a fost aplicată sancţiunea de eliminare din sala de şedinţe este obligat să se conformeze imediat acestei sancţiuni şi nu poate reveni în şedinţa plenară pînă la încheierea acesteia.
[Art.138(120) în redacţia Legii nr.430-XVI din 27.12.2006, în vigoare 23.03.2007]
Articolul 139. Interzicerea participării la şedinţele plenare
(1) Dacă deputatul sancţionat cu eliminarea din sală nu părăseşte benevol sala de şedinţe ori dacă acesta a fost sancţionat repetat în aceeaşi sesiune cu eliminarea din sala de şedinţe, Parlamentul va putea aplica sancţiunea interzicerii de participare a acestuia la şedinţele plenare pe o durată de pînă la 10 şedinţe.
(2) Dacă şi după aplicarea sancţiunii de interzicere a participării la şedinţele plenare deputatul nu părăseşte benevol sala de şedinţe, preşedintele şedinţei va anunţa o întrerupere.
(3) Pe întreaga durată de aplicare a sancţiunii interzicerii participării la şedinţele plenare, deputatului i se anulează indemnizaţia prevăzută la art.26 alin.(1) din Legea despre statutul deputatului în Parlament.
(4) Sancţiunea interzicerii participării la şedinţele plenare poate fi ridicată de Parlament în orice moment, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, a unei fracţiuni parlamentare, la adresarea scrisă sau publică a deputatului sancţionat, prin care acesta comunică regretul său pentru faptele comise şi se obligă să respecte Regulamentul şi ordinea în şedinţă.
[Art.139(1201) introdus prin Legea nr.430-XVI din 27.12.2006, în vigoare 23.03.2007]
Articolul 140. Aplicarea sancţiunilor la şedinţele comisiilor de către preşedinţii acestora
(1) În scopul menţinerii ordinii în şedinţele comisiilor, preşedinţii acestora sînt învestiţi cu aceleaşi drepturi ca şi preşedintele şedinţei şi pot aplica sancţiunile prevăzute la art.133 alin.(1) lit.a)-c).
(2) Sancţiunile aplicate deputaţilor în cadrul şedinţelor comisiilor se înscriu în procesul-verbal al şedinţei.
[Art.140(121) modificat prin Legea nr.430-XVI din 27.12.2006, în vigoare 23.03.2007]
http://www.parlament.md/CadrulLegal/RegulamentulParlamentului/tabid/154/Default.aspx
2. Legea privind partidele politice
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327053
Articolul 3. Restricţii vizînd activitatea partidelor
politice
(1) Sînt interzise partidele politice care, prin statutul, programul şi/sau activitatea lor, militează împotriva suveranităţii, integrităţii teritoriale a ţării, valorilor democratice şi ordinii de drept a Republicii Moldova, utilizează, pentru realizarea scopurilor lor, mijloace ilegale sau violente, incompatibile cu principiile fundamentale ale democraţiei.
(2) Este interzisă afilierea partidelor politice la organizaţiile politice internaţionale ale căror scopuri sau activitate contravin prevederilor alin.(1).
(3) Partidele politice nu pot practica activităţi militare, paramilitare, precum şi alte activităţi interzise prin lege.
(4) Orice imixtiune în activitatea internă a partidelor politice este interzisă, cu excepţiile prevăzute de lege.
(5) În Republica Moldova este interzisă constituirea şi activitatea partidelor, altor organizaţii politice ale statelor străine, precum şi a filialelor şi structurilor acestora.
(6) Constituirea şi activitatea partidelor politice în baza discriminării pe criterii de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, avere sau origine socială sînt interzise.
Articolul 22. Încetarea activităţii partidelor politice
(1) Partidul politic îşi încetează activitatea prin:
a) reorganizare, conform prevederilor prezentei legi, şi pierdere, în urma reorganizării, a personalităţii juridice;
b) autodizolvare, prin decizia organului său suprem;
c) dizolvare prin hotărîre definitivă a Curţii de Apel Chişinău, la cererea Ministerului Justiţiei;
d) declarare a neconstituţionalităţii partidului prin hotărîre a Curţii Constituţionale;
e) sancţionare contravenţională repetată privind încălcarea prevederilor prezentei legi.
[Art.22 al.(1), lit.e) introdusă prin LP192 din 12.07.12, MO190-192/14.09.12 art.646; în vigoare 01.10.12]
(2) Ministerul Justiţiei va înainta Curţii de Apel Chişinău o acţiune prin care va cere dizolvarea partidului politic dacă există cel puţin unul din următoarele temeiuri:
a) partidul activează în baza statutului şi programului său cu modificări şi completări care nu au fost înregistrate în modul stabilit de lege;
b) pe parcursul unui an, care începe să curgă din data cînd a devenit definitivă hotărîrea Curţii de Apel Chişinău cu privire la limitarea activităţii partidului, acesta a comis acţiuni similare celor pentru care activitatea partidului a fost limitată;
[Art.22 al.(2), lit.c) exclusă prin LP81 din 07.05.10, MO87-90/04.06.10 art.250]
d) activitatea partidului se desfăşoară pe căi ori prin mijloace ilegale sau prin săvîrşirea unor acte de violenţă;
e) partidul a fost declarat neconstituţional prin hotărîre a Curţii Constituţionale.
(3) Hotărîrea definitivă a Curţii de Apel Chişinău cu privire la dizolvarea partidului politic se remite Ministerului Justiţiei, care va consemna în Registrul partidelor politice demararea procedurii de lichidare a acestuia.
(4) Pentru dizolvarea unui partid politic, Ministerul Justiţiei, în scopul executării hotărîrii definitive a Curţii de Apel Chişinău, va crea o comisie de lichidare a partidului. Existenţa unui partid politic încetează numai după finalizarea procedurii de lichidare şi radierea partidului din Registrul partidelor politice.
(5) După încetarea activităţii partidului politic, bunurile acestuia se trec, cu titlu gratuit, în proprietatea statului pentru a fi utilizate în scopuri filantropice (de caritate).
Anunțuri

5 răspunsuri to “Să nu permitem celor bolnavi sau manipulaţi să arunce R.Moldova şi cetăţenii în haos şi război civil”

 1. Ghita Vasile Radu Says:

  Comunistii sunt bolnavi in frunte cu Voronin

 2. ion Says:

  Voronin si pcrm sunt vinduti separatistilor transnitreni

 3. mircea.ro Says:

  PCRM,se manifestă ca un partid intolerant,adept al luptei de clasă dar are susţinerea a peste 30% dintre concetăţenii d-voastră,prin urmare manifestările lor imperiale au suport de mase.Asta e!

 4. Anatol Says:

  D-le Mihăeş: Comunismul este însăşi o boală psihică(trebuea de lecuit încă în anii 90 de eas),aşa ca nu e de mirare că sintomele ei se văd şi în parlament. E drept că în partea asta de Prut a molipsit prea multă lume şi la asta au mai contribuit şi hoţii şi corupţii din „democraţi”.
  Cu corupţia şi hoţia nu se luptă de pe poziţiile altor hoţi comunişti,ci aşa cum se luptă în dreapta Prutului,ţările baltice,Europa,etc.

 5. Dafna Unionista Says:

  Radu Vasile Prim-Ministru

  SEMNATI cu totii !

  Platforma Civica “Acțiunea 2012” a lansat și la Chișinău
  campania “Aducem Basarabia acasă!”
  ––––––––––––––––––––––––––-
  La Chișinău a fost lansat cel mai important exercițiu democratic
  din spațiul românesc după anul 1990 privind românii dintre Prut și Nistru.
  Campania de strângere de semnături
  ADUCEM BASARABIA ACASĂ
  își propune colectarea a 100.000 de semnături pentru sprijinirea
  unei inițiative legislative care va apropia decisiv
  cele două state românești.
  –––––––––––––––––––
  În Scuarul Europei din Chișinău
  /la intrarea in Gradina Publica,
  in stânga cinematografului rusofon moscalesc de Schellenberg „Patria„/
  este amplasat un cort unde se vor strânge semnături
  pt. RE-UNIREA NOASTRĂ CU PATRIA-MAMĂ
  ROMÂNIA MARE EUROPEANĂ
  și vor fi oferite informații despre campanie în fiecare week-end,
  până la data de 28 iulie.
  –––––––––––––––––––––––––––––––
  – See more at: http://vox.publika.md/politica/cetatenii-sesizeaza-procuratura-generala-despre-actiunile-ilegale-a-lui-pantea-iar-ea-tace-oare-de-ce-503525.html#sthash.ffXqXS3R.dpuf

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: