O Constitutie noua, adoptata prin referendum constitutional nu are nevoie de votul a 2/3 din deputatii din Parlament

electoral1 Urmare a articolului anterior  in care am declarat ca referendumul constitutional este singura solutie de depasire a crizei politice, unii  juristi si cititori m-au intrebat care ar fi legislatia care ar permite acest fapt. Intr-adevar noi nu am avut in RM nici un referendum constitutional, am avut doar consultative si de aici vine si necunoasterea subiectului. Am consultat legislatia si declar cu toata responsabilitatea ca Parlamentul RM poate initia un referendum constitutional. In continuare vin cu prezentarea prevederilor legislative.

 1. Articolul 66 al Constitutiei  spune ca Parlamentul printre atribuţiile de bază are si dreptul de a declară referendumuri. Articolul 75 stipuleaza ca cele mai  importante probleme ale societăţii şi ale statului sînt supuse referendumului iar hotărîrile adoptate  potrivit   rezultatelor   referendumului republican au putere juridică supremă. In continuare procedura desfasurarii referendumurilor este prevazuta amanuntit in Codul Electoral. Din pacate nu avem in RM o lege organica cu privire la referendumuri. 

2. Articolul 143 al Codului Electoral prevede ca in functie de natura juridica a problemelor referendumurile republicane pot fi constitutionale, legislative si consultative. Articolul 144 ne spune ca referendumul republican poate fi iniţiat de:  un număr de cel puţin 200000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot, un număr de cel puţin o treime din deputaţii în Parlament;  Preşedintele Republicii Moldova si Guvern. In cazul nostru consider ca ar fi mai bine ca intiativa petrecerii referendumului constitutional sa apartina Parlamentului pentru o legitimitate mai mare. Articolul 146 privind problemele supuse referendumului republican declara ca pot fi supuse problemele privind: a) adoptarea Constituţiei Republicii Moldova. Bingo! Articolul 168 privind intrarea în vigoare a hotărîrii supuse referendumului republican spune ca in cazul în care referendumului se supune o lege constituţională, aceasta se consideră aprobată dacă pentru ea au votat cel puţin jumătate din numărul total al persoanelor înscrise în listele electorale.

Unele concluzii:
In cazul cind Presedintele  nu va fi ales de Parlament una din solutii este petrecerea unui referendum constitutional in vederea aprobarii unei Constitutii noi. Asa cum am aratat in baza Constitutiei si Codului Electoral o Constitutie noua, adoptata prin referendum constitutional  confirmat de Curtea Constitutionala nu are nevoie de votul a 2/3 din deputatii din Parlament. Asa prevede art.75 din Constitutie ca hotărîrile adoptate  potrivit   rezultatelor   referendumului republican au putere juridică supremă, prevedere confirmata si de explicatiile CC.
In aces mod va decide poporul R.Moldova si criza politica va lua sfirsit.

P.S.

Schema adoptarii unei Constitutii noi ar putea fi urmatoarea:
Parlamentul creaza un grup de lucru privind adoptarera proiectului unei constitutii noi, care este dezbatut pe larg si il adopta cu amendamentele parvenite in timp de 3 luni cu 53 de voturi. Apoi in baza art.66 Parlamentul declara referendum constitutional undeva in perioada februarie-martie 2010.
In cazul cind la referendum participa mai mult de jumatate din cei inclusi in listele electorale Curtea Constitutionala declara referendumul valabil si astfel Constitutia intra in vigoare in baza art.75 al.2 al Constitutiei in mod direct in baza vointei populare.

CODUL ELECTORAL 

 Articolul 143. Tipurile de referendum republican

(1) În funcţie de natura juridică a problemelor supuse referendumului, referendumurile republicane pot fi constituţionale, legislative şi consultative.

 (2) Referendumului constituţional sînt supuse propunerile privind revizuirea Constituţiei.

 (3) Referendumului legislativ sînt supuse proiectele de legi sau unele prevederi ale acestora de importanţă deosebită.

 (4) Referendumului consultativ sînt supuse problemele de interes naţional, în scopul consultării opiniei poporului asupra unor astfel de probleme şi adoptării ulterioare, de către autorităţile publice competente, a unor hotărîri definitive. Textul întrebării supuse referendumului consultativ se redactează în manieră neutră, fără ambiguităţi sau sugerarea răspunsului.

Articolul 144. Iniţierea referendumului republican

(1) Referendumul republican poate fi iniţiat de:

a) un număr de cel puţin 200000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot. În cazul referendumului constituţional, se aplică prevederile art.141 alin.(1) lit.a) din Constituţie;

 b) un număr de cel puţin o treime din deputaţii în Parlament;

c) Preşedintele Republicii Moldova;

d) Guvern.

(2) Subiecţii  menţionaţi  la  alin.(1) pot iniţia orice tip de referendum prevăzut la art.143.

(3) În cazul în care referendumul este iniţiat de subiecţii prevăzuţi la alin.(1) lit.a), la propunerea privind desfăşurarea referendumului se anexează şi listele de subscripţie.

(4) Propunerea privind desfăşurarea referendumului trebuie să includă problemele ce urmează să fie supuse referendumului, expuse clar, excluzîndu-se interpretarea lor ambiguă, precum şi scopul desfăşurării, data preconizată  pentru desfăşurarea  lui. Nu  pot fi  supuse referendumului probleme care se exclud reciproc.

Articolul 145. Restricţiile privind desfăşurarea

                       referendumului republican

(1) Referendumul republican nu se desfăşoară în cazul decretării stării de urgenţă, de asediu ori de război şi nici în decursul a 120 de zile de la ridicarea acestor stări. Dacă data referendumului republican a fost stabilită pentru ziua în care, ulterior, se decretează sau se instituie starea de urgenţă, de asediu ori de război, el se anulează de drept sau se amînă  pentru o altă zi, respectîndu-se termenele de desfăşurare în condiţiile prezentului cod. Hotărîrea privind amînarea referendumului republican se adoptă de către organul care a emis actul de declarare a referendumului.

 (2) Referendumul republican nu poate avea loc, de asemenea, cu 120 de zile înainte şi cu 120 de zile după ziua efectuării alegerilor parlamentare şi locale generale precum şi în ziua desfăşurării lor sau a altui referendum republican.

Articolul 146. Problemele supuse referendumului republican

(1) Referendumului republican pot fi supuse problemele privind:

a) adoptarea Constituţiei Republicii Moldova;

b) aprobarea legilor constituţionale adoptate de Parlament pentru revizuirea dispoziţiilor privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi a celor privind neutralitatea permanentă a statului;

c) alte probleme importante ale societăţii şi ale statului.     

 (2) Organizarea şi desfăşurarea referendumului privind problemele indicate la alin. (1) lit. b) sînt obligatorii.

Articolul 148. Iniţierea referendumului pentru  revizuirea Constituţiei

(1) Iniţierea referendumului pentru revizuirea Constituţiei se efectuează în condiţiile art.141 din Constituţie.

(2) Propunerea privind desfăşurarea referendumului pentru revizuirea Constituţiei se prezintă Curţii Constituţionale, care este obligată să efectueze, în termen de 10 zile, controlul constituţionalităţii problemelor ce urmează a fi supuse referendumului şi să prezinte un aviz.

(3) După efectuarea de către Curtea Constituţională a controlului constituţionalităţii problemelor ce urmează a fi supuse referendumului, propunerea privind desfăşurarea referendumului, la care se anexează avizul Curţii Constituţionale, se prezintă spre examinare Parlamentului.

(4) Nu poate fi supusă referendumului revizuirea Constituţiei dacă va avea ca rezultat sugrumarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

(5) În cazul în care revizuirea unora şi aceloraşi prevederi ale Constituţiei este iniţiată concomitent de Parlament şi de cetăţeni, examinarea propunerilor de revizuire pe cale parlamentară încetează.

    Articolul 150. Hotărîrea sau decretul cu privire la
                           desfăşurarea referendumului republican
    (1) În termen de 6 luni de la primirea propunerilor de iniţiere a referendumului, Parlamentul adoptă una din următoarele hotărîri:
    [Art.150 al.(1) modificat prin LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427]
    a) despre declararea referendumului, care se va desfăşura peste cel puţin 60 de zile de la adoptarea hotărîrii;
    b) despre respingerea propunerii privind desfăşurarea referendumului în cazul cînd aceasta este formulată de deputaţi;
     c) despre soluţionarea problemelor, preconizate a fi supuse referendumului, fără efectuarea ulterioară a acestuia.
         (2) În hotărîrea sau decretul despre desfăşurarea referendumului republican se indică data desfăşurării lui, denumirea proiectului de lege sau de hotărîre preconizate a fi adoptate, expunîndu-se textul acestora şi/sau conţinutul întrebărilor supuse referendumului.
  Articolul 151. Stabilirea datei referendumului republican

(1) Data referendumului  republican se stabileşte de către Parlament prin hotărîre dacă referendumul este iniţiat de cetăţeni sau de deputaţii în Parlament, ori de Preşedintele Republicii Moldova prin decret dacă  referendumul  este  iniţiat  de acesta şi are caracter consultativ.

(2) Data referendumului se stabileşte cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua desfăşurării lui.

Articolul 168. Adoptarea, publicarea şi intrarea  în vigoare a hotărîrii supuse referendumului

                        republican

(1) Hotărîrea se consideră adoptată prin referendum republican dacă pentru ea au votat majoritatea cetăţenilor care au participat la referendum. În cazul în care referendumului se supune o lege constituţională, aceasta se consideră aprobată dacă pentru ea au votat cel puţin jumătate din numărul total al persoanelor înscrise în listele electorale.

(2) Hotărîrea adoptată prin referendum republican se publică într-o ediţie specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova. Data adoptării hotărîrii se consideră ziua desfăşurării referendumului republican. Hotărîrea intră în vigoare la data publicării în  Monitorul Oficial sau la data indicată în ea.

Constitutia RM

Articolul 66

Atribuţiile de bază

Parlamentul are următoarele atribuţii de bază:

a) adoptă legi, hotărîri şi moţiuni;

b) declară referendumuri;

Articolul 72

Categorii de legi

(1) Parlamentul  adoptă legi constituţionale, legi organice şi  legi ordinare.

(2) Legile constituţionale sînt cele de revizuire a Constituţiei.

Articolul 75

Referendumul

(1) Cele mai  importante probleme ale societăţii şi ale statului sînt supuse referendumului.

(2) Hotărîrile adoptate  potrivit   rezultatelor   referendumului republican au putere juridică supremă.

 Articolul 135

Atribuţiile

(1) Curtea Constituţională:

a) exercită, la  sesizare,  controlul  constituţionalităţii  legilor şi hotărîrilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a  hotărîrilor  şi  ordonanţelor  Guvernului,  precum  şi  a  tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;

b) interpretează Constituţia;

c) se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;

d) confirmă rezultatele referendumurilor republicane;

REVIZUIREA CONSTITUŢIEI

Articolul 141

Iniţiativa revizuirii

(1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de:

a) un număr de cel puţin 200 000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept  de vot. Cetăţeni care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină  din cel puţin jumătate din unităţile  administrativ-teritoriale de  nivelul doi, iar în fiecare din ele trebuie să fie înregistrate  cel puţin 20000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative;

b) un număr de cel puţin o treime de deputaţi în Parlament;

c) Guvern.

(2) Proiectele de legi constituţionale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu avizul Curţii Constituţionale, adoptat cu votul a cel puţin 4 judecători.

Articolul 142

Limitele revizuirii

(1) Dispoziţiile  privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului,  pot  fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum,  cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale.

(2) Nici o revizuire  nu  poate  fi  făcută, dacă  are  ca  rezultat suprimarea  drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

(3) Constituţia  nu poate fi revizuită pe durata stării de  urgenţă, de asediu şi de război.

Articolul 143

Legea privind modificarea Constituţiei

(1) Parlamentul  este  în  drept  să adopte o  lege  cu  privire  la modificarea  Constituţiei  după cel puţin 6 luni de la data  prezentării iniţiativei  corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două treimi  din deputaţi.

(2) Dacă, de la  prezentarea  iniţiativei cu privire  la  modificarea Constituţiei,  Parlamentul nu a adoptat timp de un an legea constituţională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă 

 

Reclame

16 răspunsuri to “O Constitutie noua, adoptata prin referendum constitutional nu are nevoie de votul a 2/3 din deputatii din Parlament”

 1. Zimbru Says:

  Daca, sa spunem, partidul Comunistilor este (re)scos in afara legiei, ce se va intampla cu deputatii lor? Mandate sunt personale sau sunt legate cu fractiune / partid? Daca deputatii comunisti pierd mandatele, vor fi alegeri noi or voturi de la 29/7/09 vor fi redistribuite celoralte partide?

 2. atreiacale Says:

  Vreti sa spuneti ca o lege poate fi adoptata fara participarea parlamentului?
  Chiar daca este adoptata de populatie, legea trebuie sa se intoarca in parlament si sa primeasca aprobarea a celor 2/3, nu?

 3. octavian Says:

  referendumul e suficient. nu fiti ridicoli, dragi comentatori ai blogului. cititi cu atentie constitutia.

 4. romanmihaes Says:

  Schema adoptarii unei Constitutii noi este urmatoarea:Parlamentul creaza un grup de lucru privind adoptarera proiectului unei constitutii noi si il adopta cu 53 de voturi apoi
  in baza art.66 Parlamentul declara referendum constitutional,
  apoi Curtea Constitutionala declara referendumul valabil si astfel Consttitutia intra in vigoare

 5. vasilicafarafrica Says:

  Da cum se explica dle Mihaes transformarea asta a dvs din aparator a drepturilor consumatorilor in jurist – specialist in drept constitutional? Vreti sa fiti la moda?

 6. gina Says:

  bravo baiatu, au facut ce nu au reusit altii, sa identifici o solutie pentru deblocarea crizei constitutiei. NU uitati ca mihaes este si magistru in politologie.

 7. observator Says:

  MAI E O PROBLEMA AICI– Pentru noua constitutie trebuie sa voteze jumatate din cei inscrisi pe liste (nu din cei prezenti la urne). Ceea ce inseamna la o prezenta de (sa spunem) 60% din alegatori, cel putin 85% din votanti vor trebui sa voteze pentru modificare.
  DE CE? 85% din cei 60% prezenti = 51% din totalul alegatorilor
  AR FI O MARE O PROBLEMA CU ASTA, CEL MAI PROBABIL.
  Posibila solutie – trebuie modificata si legea referendumului, asa incat sa nu mai fie nevoie de >50% din totalul alegatorilor, ci (sa spunem) >50% din cei prezenti la urne

 8. stuh Says:

  vreau si eu referendum. sigur ca e necesara si modificarea codului electoral, acolo sunt multe prostiute.

 9. NINA Says:

  da.. SA NU UITAM :oamenii nu prea ies la vot , asa ca trebuie gandit bine.. mai intai 1/PARLAMENTUL trebuie sa adopte O LEGE ORGANICA DESPRE REFERENDUMURI, IN CARE SA SE PRECONIZEZE CA REFEREDUMUL ESTE VALABIL cu , atentie ! 50% din cei care s-au PREZENTAT la urne ! caci daca nu se schimba treaba, atunci toata munca se poate duce de rapa si referendumul sa nu poata fi folosit… ASA CA JURISTII PARLAMNETULUI SA SE PUNA PE TREABA .!. 2/daca se aduna semnaturi PENTRU REFERENDUM CONCOMITENT de la populatie si 1/3 parlamentari ..continutul referendumului INTRA IN VIGOARE FARA A MAI PUTEA FI APROBAT IN PARLAMENT / daca eu am inteles corect./. BAIETI , APUCATI-VA SI FACETI TOTI PASII DE RIGOARE SI NU MAI ASTEPTATI SA VOTEZE pt marian lupu cei de la pcrm.. trebuie sa fiti pregatiti pentru toate si nu pierdeti vremea cu discutii inutile si umilitaore cu alde vorona .. In parlament si guvern sunt baieti tineri , cu carte facuta in Romania si in alte parti ale lumii , asa ca am speranta ca se vor decurca SUCCES!!!

 10. smailey Says:

  „In cazul cind la referendum participa mai mult de jumatate din cei inclusi in listele electorale Curtea Constitutionala declara referendumul valabil si astfel Constitutia intra in vigoare in baza art.75 al.2 al Constitutiei in mod direct in baza vointei populare.”

  ceea ce inseamna ca rezultatele referendumului (DA/NU) sunt valabile daca PARTICIPA cel putin 50% din alegatori, nu daca jumatate dintre alegatorii inscrisi pe liste voteaza o anumita optiune.

 11. gonas Says:

  citeste atent, pentru ca rezultatul referendumului sa fie valabil este necesar doar participarea a cel putin 50% dintre alegatori indiferent de optiunile acestora. Nu este necesar ca unul dintre raspunsurile posbile in cadrul unui referendum (DA/NU) sa acumuleze voturile a cel putin 50% din numarul alegatorilor inclusi pe liste. dupa logica ta, pentru ca un referendum sa fie valabil atunci ori optiunea NU ori optiunea DA ar trebui sa acumuleze votul a cel putin 50% dintre alegatorii inscrisi pe lista. E la fel ca si cum ai spune ca rezultatele unor alegeri parlamentare nu ar fi valabile pentru ca nici un partid nu a acumulat voturile a cel putin 50% din numarul alegatorilor inscrisi pe liste.

 12. smailey Says:

  “In cazul cind la referendum participa mai mult de jumatate din cei inclusi in listele electorale Curtea Constitutionala declara referendumul valabil si astfel Constitutia intra in vigoare in baza art.75 al.2 al Constitutiei in mod direct in baza vointei populare.”

  ceea ce inseamna ca rezultatele referendumului (DA/NU) sunt valabile daca PARTICIPA cel putin 50% din alegatori, nu daca jumatate dintre alegatorii inscrisi pe liste voteaza o anumita optiune.

 13. Sergiu Scutaru Says:

  Numai sa vedeti cum babele o sa caute in buletin secera si ciocanul.
  cu cine sa faci referendum- cu jumatate de populatie apolitica si vreo 15%de intunecati. Si apoi iar cheltuieli. Uitati-va la ei ca fac campanie electorala deja http://www.youtube.com/watch?v=7lN1NgXUA1k
  Arestarea liderului acestora va linisti pe ceilalti si vor vota, argumentele ca o sa ne acuze de persecutari si presiuni numai de a vota, nu trebuie sa ne sperie. Or sa iasa vreo citiva Pensionari la demonstratii, dar nu e strasnic ca vine frigul.
  Sau poate si astia se joaca de-a politica , pe sentimentele si optiunile electoratului, nu vor fi iertati daca nu aresteaza acest balaur!

 14. atent Says:

  FITI ATENTI! E SCRIS NEGRU PE ALB!
  In cazul în care referendumului se supune
  o lege constituţională,
  aceasta se consideră aprobată dacă pentru ea au votat cel puţin jumătate din numărul total al persoanelor înscrise în listele electorale.
  E MARE PROBLEMAAAAAA!!!!!

 15. romanmihaes Says:

  se poate redacta codul electoral. inaintea declararii referendumului se va face o revizie a intregii legislatii din domeniu. Altfel e clar ca exista riscul sa fie prezenta mica si sa nu treaca la referendum nimic niciodata. Validarea cu Majoritatea din majoritatea celor prezenti ar fi solutia

 16. Radu Says:

  Vreau sa va intreb care care este procentul ca referendumul sa fie validat?

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: